Ένα βιώσιμο πλαίσιο για τη βελτίωση της ψηφιακής εξειδίκευσης των ενηλίκων επαγγελματιών του πολιτισμού

Γιατί το έργο BoostDigiCulture?

Το έργο Erasmus+ “BoostDigiCulture” ευελπιστεί να θέσει τα θεμέλια για ένα βιώσιμο και χωρίς αποκλεισμούς πλαίσιο επαγγελματικής ανάπτυξης με ανοικτούς εκπαιδευτικούς πόρους και πρακτικές, σχεδιασμένο να ενισχύσει τις ψηφιακές ικανότητες των επαγγελματιών του πολιτισμού με χαμηλές ψηφιακές δεξιότητες, ιδίως εκείνων που εργάζονται σε μικρά και μεσαία πολιτιστικά ιδρύματα στις χώρες εταίρους και πέραν αυτών.

Ο στόχος μας

Το έργο αποσκοπεί στην ενίσχυση της ικανότητας των ενηλίκων επαγγελματιών στον τομέα του πολιτισμού, να εφαρμόζουν τον ψηφιακό πολιτισμό στη θεσμική τους ατζέντα και στην προώθηση της ευαισθητοποίησης σχετικά με τη σημασία της ψηφιακής ετοιμότητας και κατάρτισης των ενηλίκων επαγγελματιών στον τομέα του πολιτισμού για τη θεσμική ανθεκτικότητα και βιωσιμότητα.

Αποτελέσματα Έργου

To έργο BoostDigiCulture αναπτύσσει διάφορα προϊόντα για μικρά και μεσαία πολιτιστικά ιδρύματα καθώς και για τους εργαζόμενους στον τομέα του πολιτισμού. Μεταξύ αυτών είναι μια πλατφόρμα ηλεκτρονικής μάθησης που επιτρέπει τη συμμετοχή σε καθοδήγηση από ομοτίμους, καθώς και ένα πρόγραμμα επιμόρφωσης που θα επιτρέψει στους συμμετέχοντες να αποκτήσουν τις απαραίτητες δεξιότητες για την παραγωγή και την επιμέλεια ψηφιακού περιεχομένου για τα δικά τους ιδρύματα. Παρακάτω μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα προϊόντα μας.

Συνεργάτες

Το έργο αυτό χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η παρούσα δημοσίευση αντικατοπτρίζει τις απόψεις μόνο του συγγραφέα και η Επιτροπή δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.
2021-1-DE02-KA220-ADU-000035248

Copyright © 2022 BoostDigiCulture. All Rights Reserved
Powered by Innovation Hive