Αποτέλεσμα 'Εργου 3

BoostDigiCulture Microlearning πρόγραμμα επιμόρφωσης

Το πρόγραμμα επιμόρφωσης BoostDigiCulture έχει σχεδιαστεί για να ανταποκρίνεται στις ανάγκες των μικρών και μεσαίων πολιτιστικών ιδρυμάτων, μέσω της ενίσχυσης των ψηφιακών ικανοτήτων των ενηλίκων επαγγελματιών του πολιτισμού όσον αφορά τη δημιουργία ψηφιακού περιεχομένου, την επιμέλεια και τη θεσμική ψηφιακή στρατηγική. 

 

Το περιεχόμενο του προγράμματος θα σχετίζεται με τις συγκεκριμένες ανάγκες και προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι ενήλικες επαγγελματίες του πολιτισμού και οι οποίες θα εντοπιστούν μέσω της αυτοαξιολόγησης (PR4), ακολουθώντας τις κατευθυντήριες γραμμές του “Οδηγού εφαρμογής του DigComp at Work” (2020) και το σχεδιασμό του επαγγελματικού προφίλ ψηφιακών ικανοτήτων του BoostDigiCulture (PR2).

Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι απόψεις και οι γνώμες που διατυπώνονται εκφράζουν αποκλειστικά τις απόψεις των συντακτών και δεν αντιπροσωπεύουν κατ’ανάγκη τις απόψεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Εκτελεστικού Οργανισμού Εκπαίδευσης και Πολιτισμού (EACEA). Η Ευρωπαϊκή Ένωση και ο EACEA δεν μπορούν να θεωρηθούν υπεύθυνοι για τις εκφραζόμενες απόψεις. 2021-1-DE02-KA220-ADU-000035248

Αυτό το έργο διατίθεται με άδεια χρήσης CC BY-SA 4.0

Copyright © 2022 BoostDigiCulture. All Rights Reserved
Powered by Innovation Hive