Το Έργο

Μαζί με τον τομέα του τουρισμού, ο πολιτιστικός και ο δημιουργικός τομέας είναι από τους πλέον πληττόμενους από την πανδημία COVID-19. Η κρίση είχε το τίμημά της με σημαντικές διαταραχές στην επισκεψιμότητα, που επλήγησαν περισσότερο από τα μέτρα κοινωνικής αποστασιοποίησης, τα οποία περιγράφονται ως πολιτισμικό σοκ – αυτό είχε ως αποτέλεσμα αναμφισβήτητες οικονομικές επιπτώσεις στη λειτουργία των μικρών και μεσαίων καλλιτεχνικών και πολιτιστικών ιδρυμάτων. Αυτή η ανατροπή των γεγονότων οδήγησε τον τομέα στην ταχεία επιτάχυνση της ψηφιοποίησης. 

Η αντίδραση της συντριπτικής πλειοψηφίας αυτών των ιδρυμάτων στην Ευρώπη περιλάμβανε μια ταχεία στροφή προς την ψηφιακή επισκεψιμότητα και την ψηφιακή επιμέλεια. Αυτή η “”αναγκαστική”” στροφή των πολιτιστικών οργανισμών να επικεντρωθούν στους “”εικονικούς μουσειακούς πόρους, την ηλεκτρονική μάθηση και τις ψηφιακές συλλογές””, αποκάλυψε ορισμένα από τα προϋπάρχοντα τρωτά σημεία του πολιτιστικού τομέα, ιδίως σε σχέση με την ψηφιακή επιμέλεια και την έλλειψη ψηφιακών δεξιοτήτων μεταξύ των επαγγελματιών του πολιτισμού.

 
Το έργο Erasmus+ “”BoostDigiCulture”” επιδιώκει να αντιμετωπίσει αυτές τις προκλήσεις και ελπίζει να θέσει τα θεμέλια για ένα βιώσιμο και χωρίς αποκλεισμούς πλαίσιο επαγγελματικής ανάπτυξης ανοικτών εκπαιδευτικών πόρων και πρακτικών, σχεδιασμένο για την ενίσχυση των ψηφιακών ικανοτήτων των επαγγελματιών του πολιτισμού με χαμηλές ψηφιακές δεξιότητες, ιδίως εκείνων που εργάζονται σε μικρά και μεσαία πολιτιστικά ιδρύματα στις χώρες εταίρους και πέραν αυτών.

Αντίκτυπος

Στόχος του έργου είναι να ενισχύσει την ικανότητα των ενηλίκων επαγγελματιών στον τομέα του πολιτισμού, να εφαρμόζουν τον ψηφιακό πολιτισμό στη θεσμική τους ατζέντα και να προωθήσει την ευαισθητοποίηση σχετικά με τη σημασία της ψηφιακής ετοιμότητας και κατάρτισης των επαγγελματιών αυτών για τη θεσμική ανθεκτικότητα και βιωσιμότητα. Επίσης, στόχος του είναι να σχεδιάσει, να εφαρμόσει και να επικυρώσει ένα βιώσιμο πλαίσιο επαγγελματικής ανάπτυξης πόρων και υπηρεσιών για την ψηφιακή αναβάθμιση των εν λόγω ενηλίκων εκπαιδευομένων και να υποστηρίξει τους ενήλικες επαγγελματίες στον τομέα του πολιτισμού, να διασφαλίσουν τον χωρίς αποκλεισμούς χαρακτήρα του ψηφιακού πολιτισμού μέσω των διαδικτυακών θεσμικών τους υπηρεσιών. Τέλος, στοχεύει στην παροχή ενδείξεων σχετικά με την εμπλοκή του διαδικτυακού κοινού και την αλληλεπίδραση με τον ψηφιακό πολιτισμό.

Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι απόψεις και οι γνώμες που διατυπώνονται εκφράζουν αποκλειστικά τις απόψεις των συντακτών και δεν αντιπροσωπεύουν κατ’ανάγκη τις απόψεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Εκτελεστικού Οργανισμού Εκπαίδευσης και Πολιτισμού (EACEA). Η Ευρωπαϊκή Ένωση και ο EACEA δεν μπορούν να θεωρηθούν υπεύθυνοι για τις εκφραζόμενες απόψεις. 2021-1-DE02-KA220-ADU-000035248

Αυτό το έργο διατίθεται με άδεια χρήσης CC BY-SA 4.0

Copyright © 2022 BoostDigiCulture. All Rights Reserved
Powered by Innovation Hive