Αποτέλεσμα Έργου 1

Πλατφόρμα ηλεκτρονικής μάθησης BoostDigiCulture για ψηφιακούς χώρους πολιτιστικής συνάφειας

Η ανάπτυξη μιας πολυλειτουργικής διαδικτυακής διεπιστημονικής πλατφόρμας μάθησης, η οποία θα λειτουργεί ως χώρος πολιτιστικής συνάφειας. Η πρόθεση στο έργο BoostDigiCulture είναι να παρέχει συγκεκριμένες, συνδημιουργικές και βασισμένες στην πράξη, μαθησιακές ενότητες και εργαλεία υποστήριξης. 

 

Για την επίτευξη των παραπάνω στόχων, η πλατφόρμα ηλεκτρονικής μάθησης BoostDigiCulture θα διαθέτει μια ψηφιακή υποδομή όπου οι ενήλικες επαγγελματίες του πολιτισμού και οι μικροί και μεσαίοι πολιτιστικοί φορείς θα μπορούν να έχουν ελεύθερη και φιλική προς το χρήστη πρόσβαση προκειμένου να ενδυναμώσουν τις ψηφιακές πολιτιστικές τους ικανότητες αναβάθμισης και ανθεκτικότητας.

Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι απόψεις και οι γνώμες που διατυπώνονται εκφράζουν αποκλειστικά τις απόψεις των συντακτών και δεν αντιπροσωπεύουν κατ’ανάγκη τις απόψεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Εκτελεστικού Οργανισμού Εκπαίδευσης και Πολιτισμού (EACEA). Η Ευρωπαϊκή Ένωση και ο EACEA δεν μπορούν να θεωρηθούν υπεύθυνοι για τις εκφραζόμενες απόψεις. 2021-1-DE02-KA220-ADU-000035248

Αυτό το έργο διατίθεται με άδεια χρήσης CC BY-SA 4.0

Copyright © 2022 BoostDigiCulture. All Rights Reserved
Powered by Innovation Hive