Συνεργασία

Από την ίδρυσή του το 2002, το Stiftung Digitale Chancen (από τώρα: SDC) (Ίδρυμα Ψηφιακών Ευκαιριών) έχει ως αποστολή να ερευνά τον κοινωνικό αντίκτυπο της ψηφιοποίησης, να διεξάγει εκστρατείες για την ισότιμη πρόσβαση όλων των ανθρώπων στο διαδίκτυο και να προάγει τον ψηφιακό γραμματισμό. Στόχος μας είναι η ψηφιακή ένταξη όλων των κοινωνικών ομάδων και η αντιμετώπιση του ψηφιακού χάσματος. Εργαζόμαστε σε συνεργασία με δημόσιους, πολιτικούς και ιδιωτικούς εταίρους.

 
Τα έργα μας χρηματοδοτούνται από ομοσπονδιακά και ευρωπαϊκά προγράμματα καθώς και από τη βιομηχανία. Στόχος μας είναι να κεντρίσουμε το ενδιαφέρον των ανθρώπων για το διαδίκτυο και να τους υποστηρίξουμε στα βήματά τους στον ψηφιακό κόσμο. Το ίδρυμα SDC θέλει να συνειδητοποιήσουν τις ευκαιρίες που προσφέρει αυτό το μέσο και να τις αξιοποιήσουν. Στο πλαίσιο αυτής της εστίασης, το SDC προωθεί τον ψηφιακό αλφαβητισμό απευθυνόμενη σε διάφορες υποεκπροσωπούμενες ή ευάλωτες ομάδες-στόχους και βοηθώντας τους ανθρώπους να μάθουν περισσότερα για το διαδίκτυο και τον ψηφιακό κόσμο- υποστηρίζει τους παρόχους κοινωνικών υπηρεσιών, την τυπική και μη τυπική εκπαίδευση- απευθύνεται σε ενδιαφερόμενους από την πολιτική, τις επιχειρήσεις και τον ακαδημαϊκό χώρο που εργάζονται για την ψηφιακή ένταξη και ενθαρρύνει τις δημόσιες και ιδιωτικές προσπάθειες για να φέρει τη δύναμη των επικοινωνιών στις υποεξυπηρετούμενες κοινότητες.

Η Exeo Lab είναι μια πολυδύναμη, ευέλικτη νέα εταιρεία που οραματίζεται μια κοινωνία με γνώμονα τη βιωσιμότητα. Η Exeo Lab εργάζεται για να αποδείξει ότι η τοπική ανάπτυξη είναι το κλειδί για την προσέλκυση έργων, δεξιοτήτων, ευκαιριών και δικτύων για την ανάπτυξη της κοινότητας. Η Exeo Lab είναι μια σύμπραξη ειδικών σε θέματα πολιτικής, τα ιδρυτικά μέλη της οποίας διαθέτουν πάνω από μια δεκαετία πραγματικής εμπειρίας σε συμβουλευτικές υπηρεσίες προς δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς. Επίσης, η Exeo Lab παρέχει στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και τις καινοτόμες νεοσύστατες επιχειρήσεις προηγμένη βοήθεια στον τομέα της επιχειρηματικής ανάπτυξης, των επενδυτικών στρατηγικών, της μεταφοράς τεχνολογίας και της Ε&Σ. Οι κύριοι στόχοι και τομείς εμπειρογνωμοσύνης περιλαμβάνουν: τεχνική βοήθεια προς τις Π.Α., επιχειρηματική ανάπτυξη, κοινωνική επιχειρηματικότητα, εδαφική ανάπτυξη, εσωτερίκευση, συνεργασία, στην πραγματικότητα η Exeo Lab Lab συμμετέχει σε περιφερειακά, εθνικά και διακρατικά έργα που αποσκοπούν στη δημιουργία αναπτυξιακών ευκαιριών για τις εμπλεκόμενες περιοχές, ιδίως στον τομέα της επιχειρηματικότητας, της κοινωνικής και εργασιακής ένταξης.

Η Innovation Hive είναι ένας ιδιωτικός μη κερδοσκοπικός οργανισμός που εδρεύει στην Ελλάδα και ειδικεύεται στους τομείς της έρευνας και της καινοτομίας. Οι δράσεις μας αποσκοπούν στην ενίσχυση της οικονομικής και κοινωνικής συνοχής των ευρωπαϊκών κοινωνιών, ενώ στόχος μας είναι να βρούμε λύσεις στις νέες προκλήσεις της καινοτομίας, να επιτύχουμε ανάπτυξη, βιωσιμότητα και να μεγιστοποιήσουμε τον αντίκτυπο στην κοινωνία. Η φιλοσοφία του οργανισμού για την επίτευξη αυτών των στόχων βασίζεται σε μεθοδολογίες συν-δημιουργίας και σε μια προσέγγιση τετραπλής έλικας. Η εμπλοκή ενδιαφερόμενων φορέων από τη βιομηχανία, την επιστήμη και την κοινωνία έχει ως στόχο τη δημιουργία δεσμών μεταξύ των επιχειρήσεων, της ακαδημαϊκής κοινότητας και των φορέων της κοινωνίας των πολιτών, προκειμένου να αναπτυχθεί ένας συνδυασμός γνώσεων, δεξιοτήτων, εργαλείων, αξιών και κινήτρων. Ο τελικός στόχος είναι να γίνει η διαφορά στις τοπικές κοινωνίες και να επιτύχουν στο υψηλότερο επίπεδο οι αρχές των εννοιών της κοινωνικής καινοτομίας.

Το Κέντρο Έρευνας και Εκπαίδευσης SYNTHESIS ιδρύθηκε το 2002 και είναι ένας πρωτοποριακός οργανισμός που σχεδιάζει και υλοποιεί ερευνητικά και εκπαιδευτικά προγράμματα με κοινωνικό αντίκτυπο. Η SYNTHESIS είναι ένα από τα κορυφαία ιδρύματα στην Κύπρο στους τομείς της κοινωνικής καινοτομίας και της κοινωνικής επιχειρηματικότητας- ίδρυσε το Hub Nicosia, έναν κόμβο κοινωνικής καινοτομίας που στεγάζει και υποστηρίζει επιχειρηματίες και οργανισμούς με κοινωνική αποστολή. Σε έναν κόσμο που περιβάλλεται από συγκρούσεις και αποκλεισμούς πολλών μορφών, η SYNTHESIS φιλοδοξεί να συμμετέχει σε δράσεις που βελτιώνουν τη ζωή των ατόμων, ενισχύουν την κοινωνική ένταξη και συμβάλλουν σε ένα πράσινο και βιώσιμο μέλλον, για τους ανθρώπους και τον πλανήτη.

Η Rightchallenge Association είναι μια μη κυβερνητική οργάνωση που στοχεύει στην προώθηση της εκπαίδευσης ως μέσο κοινωνικής ένταξης και ίσων ευκαιριών. Πιστεύουμε ότι η εκπαίδευση πρέπει να επικεντρώνεται στην ολοκληρωμένη ανάπτυξη όλων των ανθρώπων – ανεξάρτητα από την κοινωνική θέση, την ηλικία ή το φύλο – προκειμένου να τους προετοιμάσει να παρεμβαίνουν και να συμμετέχουν σε όλες τις διαστάσεις της κοινωνίας, όπως η οικογένεια, η εργασία, η κοινότητα και ο ελεύθερος χρόνος. Έτσι, ως οργανισμός που ασχολείται ενεργά με την κοινότητα, ένας από τους πυλώνες μας είναι η δια βίου μάθηση, επειδή έχουμε την πεποίθηση ότι είναι απαραίτητη για τη βιώσιμη ανάπτυξη, καθώς προάγει την ενεργό, δημοκρατική και υπεύθυνη ιδιότητα του πολίτη. Οι δραστηριότητες του Rightchallenge αποσκοπούν στη διασφάλιση της ποιότητας και της πρόσβασης στη μη τυπική εκπαίδευση και στην αντιμετώπιση των ελλείψεων στην πρόσβαση στη δια βίου μάθηση στην Πορτογαλία, ενώ παράλληλα προωθούν την αξιοποίηση του ανθρώπινου κεφαλαίου και τη δημιουργία αξίας στους οργανισμούς με την παροχή ολοκληρωμένων υπηρεσιών κατάρτισης.

Το Rightchallenge αναγνωρίζει ότι η μη τυπική εκπαίδευση και η δια βίου μάθηση είναι εξαιρετικά σημαντικές για την ανάπτυξη κοινωνικών, συναισθηματικών και γνωστικών ικανοτήτων, ενώ παράλληλα προάγουν την προσωπική ολοκλήρωση και ευημερία των ατόμων. Ως οργανισμός που αγωνίζεται για την ολιστική ανάπτυξη, προωθούμε και αναπτύσσουμε θετικούς μετασχηματισμούς στην κοινωνία και διευκολύνουμε την πρόσβαση σε ευκαιρίες μάθησης για τους πολίτες που αντιμετωπίζουν εμπόδια στο εκπαιδευτικό επίπεδο.
Οι ειδικοί μας διαθέτουν ευρύ φάσμα εμπειρογνωμοσύνης στην επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση, στις εκπαιδευτικές πολιτικές και στις δραστηριότητες δικτύωσης στον τομέα της μη τυπικής εκπαίδευσης. Δημιουργούμε πόρους και προγράμματα σπουδών (τόσο σε διαδικτυακά όσο και σε δια ζώσης περιβάλλοντα) για να υποστηρίξουμε τους εκπαιδευτές ενηλίκων και άλλους παρόχους ΕΕΚ να αντιμετωπίσουν τις ανάγκες των ομάδων-στόχων τους. Το Rightchallenge συνεργάζεται επίσης με φορείς χάραξης πολιτικής και ενδιαφερόμενους φορείς για τη βελτίωση των δεξιοτήτων όλων όσων συμμετέχουν στη μη τυπική εκπαίδευση.
Έτσι, ως οργανισμός που ασχολείται ενεργά με την κοινότητα, ένας από τους πυλώνες μας είναι η δια βίου μάθηση, επειδή έχουμε την πεποίθηση ότι είναι απαραίτητη για τη βιώσιμη ανάπτυξη, καθώς προάγει την ενεργό, δημοκρατική και υπεύθυνη ιδιότητα του πολίτη. Οι δραστηριότητες του Rightchallenge αποσκοπούν στη διασφάλιση της ποιότητας και της πρόσβασης στη μη τυπική εκπαίδευση και στην αντιμετώπιση των ελλείψεων στην πρόσβαση στη δια βίου μάθηση στην Πορτογαλία, ενώ παράλληλα προωθούν την αξιοποίηση του ανθρώπινου κεφαλαίου και τη δημιουργία αξίας στους οργανισμούς με την παροχή ολοκληρωμένων υπηρεσιών κατάρτισης.

Το Rightchallenge αναγνωρίζει ότι η μη τυπική εκπαίδευση και η δια βίου μάθηση είναι εξαιρετικά σημαντικές για την ανάπτυξη κοινωνικών, συναισθηματικών και γνωστικών ικανοτήτων, ενώ παράλληλα προάγουν την προσωπική ολοκλήρωση και ευημερία των ατόμων. Ως οργανισμός που αγωνίζεται για την ολιστική ανάπτυξη, προωθούμε και αναπτύσσουμε θετικούς μετασχηματισμούς στην κοινωνία και διευκολύνουμε την πρόσβαση σε ευκαιρίες μάθησης για τους πολίτες που αντιμετωπίζουν εμπόδια στο εκπαιδευτικό επίπεδο.
Οι ειδικοί μας διαθέτουν ευρύ φάσμα εμπειρογνωμοσύνης στην επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση, στις εκπαιδευτικές πολιτικές και στις δραστηριότητες δικτύωσης στον τομέα της μη τυπικής εκπαίδευσης. Δημιουργούμε πόρους και προγράμματα σπουδών (τόσο σε διαδικτυακά όσο και σε δια ζώσης περιβάλλοντα) για να υποστηρίξουμε τους εκπαιδευτές ενηλίκων και άλλους παρόχους ΕΕΚ να αντιμετωπίσουν τις ανάγκες των ομάδων-στόχων τους. Το Rightchallenge συνεργάζεται επίσης με φορείς χάραξης πολιτικής και ενδιαφερόμενους φορείς για τη βελτίωση των δεξιοτήτων όλων όσων συμμετέχουν στη μη τυπική εκπαίδευση.

Η ICARUS HRVATSKA είναι ένας μη κερδοσκοπικός σύνδεσμος αφιερωμένη στην έρευνα των ιστορικών πηγών, στην προώθηση της ανοικτής πρόσβασης στα αρχεία μέσω των νέων τεχνολογιών πληροφορικής και στην ανάπτυξη της διαθεσμικής και διεθνούς συνεργασίας στις δραστηριότητες των επαγγελματιών του πολιτισμού, της επιστήμης και του GLAM. Αυτό υλοποιείται μέσω της αλληλεπίδρασης με τοπικές κοινότητες και οργανισμούς για την ενθάρρυνση της διατήρησης, της ερμηνείας και της έρευνας της πολιτιστικής κληρονομιάς, καθώς και της εμπλοκής των πολιτών σε αυτήν. Εργασίες του ICARUS HRVATSKA – δημόσια και εκπαιδευτικά προγράμματα, ψηφιακές πλατφόρμες, συναντήσεις εμπειρογνωμόνων, εκθέσεις, εργαστήρια, δραστηριότητες επικοινωνίας και έκδοσης κ.λπ. – επικεντρώνεται στη συνεργασία, τη δικτύωση και τη μεταφορά γνώσεων στον τομέα της πολιτιστικής κληρονομιάς, καθώς και στην υλοποίηση διεθνών αρχειακών έργων και πρωτοβουλιών για την κοινωνία της πληροφορίας που επιτρέπουν τη σύνδεση κροατικών ιδρυμάτων και εμπειρογνωμόνων με παγκόσμιες τάσεις και παραδείγματα καλών πρακτικών.  

Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι απόψεις και οι γνώμες που διατυπώνονται εκφράζουν αποκλειστικά τις απόψεις των συντακτών και δεν αντιπροσωπεύουν κατ’ανάγκη τις απόψεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Εκτελεστικού Οργανισμού Εκπαίδευσης και Πολιτισμού (EACEA). Η Ευρωπαϊκή Ένωση και ο EACEA δεν μπορούν να θεωρηθούν υπεύθυνοι για τις εκφραζόμενες απόψεις. 2021-1-DE02-KA220-ADU-000035248

Αυτό το έργο διατίθεται με άδεια χρήσης CC BY-SA 4.0

Copyright © 2022 BoostDigiCulture. All Rights Reserved
Powered by Innovation Hive