Resultado do projeto 2

BoostDigiCulture profil stručnih digitalnih kompetencija (PDP)

 Ovaj rezultat projekta odnosi se na definiranje potrebnih kompetencija u području kulture, u skladu s „DigComp at Work: Implementation Guide”. 

DigComp okvir se može koristiti za razvoj profila stručnih digitalnih kompetencija (PDP), prema kojiem će sudionici prolaziti sve apsekte digitalnih kompetencija kako bi identificirali i opisali postojeće te moguće buduće digitalno znanje, vještine i stavove ptrebne za stručne poslove u području kulture.

Projekt je financiran uz potporu Europske komisije. Ova publikacija isključivo odražava stavove autora te se Komisija ne može smatrati odgovornom za bilo koje ovdje sadržane informacije. 2021-1-DE02-KA220-ADU-000035248

Copyright © 2022 BoostDigiCulture. All Rights Reserved
Powered by Innovation Hive